Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Prawda jak oliwa
Powraca sprawa bezzasadnych procesów wytoczonych przez wójta własnym mieszkańcom.
04.03.2018

banner
W październiku 2014 roku Wójt Gminy Stary Targ Wiesław Kaźmierski wniósł do Sądu Okręgowego w Gdańsku pozew przeciwko Tomaszowi, Annie i Renacie Witka o naruszenie dóbr osobistych. Jako uzasadnienie pozwu stanowił zarzut, iż pozwani przed wyborami samorządowymi w roku 2014 wywiesili na swojej nieruchomości banner o treści „Ten Dom Nie Można Remontować Ani Odbudować z Powodu Bezczynności i Nieudolności Wójta Gminy w Starym Targu Czas na Zmianę Wójta !!!” .
Zdaniem Wiesława Kaźmierskiego treść bannera naruszyła jego dobre imię i stanowił pomówienie wobec niego.
Wójt zażądał zamieszczenia w Dzienniku Bałtyckim oświadczenia o niesłuszności zarzutów i przeproszenia go, a nadto zasądzenie od każdego z powodów po 5.000 zł na rzecz Caritasu oraz łącznie 10.000 zł zadość uczynienia za doznane krzywdy.
W tej sprawie wydano trzy postanowienia, wszystkie na niekorzyść Wiesława Kaźmierskiego. Po wielu rozprawach sprawa ostatecznie zakończyła się we wrześniu 2017 r.
Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił w całości roszczenia Wiesława Kaźmierskiego i zasądził na rzecz pozwanych należne koszty procesowe. Sąd uznał, że Pani Renata Witka zastała bezpodstawnie oskarżona, Pani Renata Witka nie miała z tą sprawą jakiegokolwiek związku.
Natomiast zachowanie małżonków Witka nie stanowiły naruszenia dóbr osobistych w sytuacji, kiedy Wójt Gminy bezzasadnie dokonał wpisu ich domu do Ewidencji Zabytków, co uniemożliwiło odbudowę tegoż budynku, a nadto wprowadził do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zapisy sprzeczne ze stanem faktycznym. Sąd stwierdził, że obywatel nie mogąc załatwić żywotnej dla siebie sprawy, ma prawo podejmować różne sposoby prowadzące do realizacji istotnych potrzeb bytowych, a osoba zajmująca stanowisko w administracji publicznej musi liczyć się z krytyką swojego postępowania, Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał, że twierdzenie o nieudolności i bierności wójta Wiesława Kaźmierskiego było w pełni usprawiedliwione.
Natomiast brak załatwienia pozytywnego wniosku w przedmiocie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego było opóźnione i nieudolne.

Wójt Gminy w Starym Targu Wiesław Kaźmierski przegrał sprawę z Państwem Witka w całości. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z końcem roku 2017 dla nieruchomości Państwa Witka został zmieniony, natomiast budynek mieszkalny został skreślony z Gminnej Ewidencji Zabytków. Cała sprawa trwała siedem lat od listopada 2010 r. do grudnia 2017 r. Wszystkie sprawy były prowadzone przez ich pełnomocnika mec. Feliksa Witka.

Okazuje się, że wszystkie działania wójta, który startował z list Stowarzyszenia Samorządne Powiśle kierowanego przez Piotra Steca wobec rodziny Państwa Witka z samorządnością nie miały nic wspólnego.

Nowy miejscowy plan z powielonymi błędami!>>>
Nowy stary zabytek >>>