Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Czy opozycja obroni panią Celmer?
Wniosek złożony przez radnych ma mocne uzasadnienie opinii prawnych nie pozostawiających wątpliwości.
05.05.2019


      W dniu 30 kwietnia podczas sesji Rady Powiatu oficjalnie przedstawiono wniosek o odwołanie starosty Sylwii Celmer, który został złożony do Biura Rady w dniu 3 kwietnia br. >>> Wniosek
Wnioskodawcy powołują się na art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, który mówi:
art26
Według informacji otrzymanej z KRUS w Gdańsku, pani Sylwia Celmer była zatrudniona od 07 marca 2017 r. do 01 lutego 2019 r., a zatem w chwili wyboru na starostę mimo zapewnień nadal była zatrudniona w administracji rządowej, co jest niezgodne z przepisami ww. art. Ponadto, urlop bezpłatny nie powoduje ustania stosunku pracy.
Starosta powołuje się na opinię zatrudnionego w urzędzie mecenasa Stanisława Ziętka , przywołującego w swej opinii art. 24 ust.1,tj. ustawy
art24
który w samej treści dotyczy radnych będących w chwili wyboru pracownikami urzędu powiatowego lub kierownikami jego jednostek organizacyjnych, a nie członków Zarządu Powiatu zatrudnionych w organach administracji rządowej, jakim z mocy prawa jest starosta i jego zastępca, a jak wszyscy wiemy pani Sylwia Celmer, nie jest radną, lecz powołaną na członka Zarządu spoza rady.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a tym samym jego Placówka Terenowa KRUS w Sztumie, gdzie była zatrudniona starosta jest organem administracji rządowej podległy ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi.

Dlatego jak mówią wnioskodawcy, opinia przedstawiona przez starostę nie ma zastosowania. Sami radni potwierdzają, iż posiadają kilka opinii prawnych,
>>> 1 opinia prawna
>>> 2 opinia prawna
które w sposób jednoznaczny przedstawiają sprawę na niekorzyść starosty. Takie samo stanowisko jak wiemy, mają prawnicy z Biura Prawnego Wojewody.

Identyczny przypadek miał miejsce w Pruszczu Gdańskim w ubiegłym roku. Starosta także był zatrudniony w KRUS-ie, lecz rozumiejąc powagę sprawy i mając na uwadze dobro powiatu kierując się odpowiedzialnością honorowo złożył rezygnacje.