Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Wybory do Izb Rolniczych 2019
28 lipca 2019 r. rolnicy wybiorą przedstawicieli do Izb Rolniczych. Warto zaznaczyć, że czynne prawo wyborcze w tych wyborach, czyli możliwość głosowania na poszczególnych kandydatów, mają wszyscy członkowie danej Izby.
11.07.2019

izby rolnicze - zdjęcie 1
jarocki marcin

dr inż.
Marcin Jarocki

   W województwie pomorskim głosować będzie można w lokalach mieszczących się najczęściej w siedzibach Urzędów Gmin. Głosowanie będzie się odbywać w niedzielę 28 lipca br., w godzinach od 8.00 do 18.00.
  Data wyborów została ustalona przez Krajową Radę Izb Rolniczych (Uchwała nr 2/2019). Przez wielu rolników termin ten jest uznawany za niekorzystny, gdyż wypadnie on najprawdopodobniej w środku żniw, czyli wówczas gdy wystąpi spiętrzenie prac polowych. Jak do tej pory ogólna frekwencja w tych wyborach była bardzo niska – w roku 2015 wyniosła 4,34%, a w województwie pomorskim wyniosła 3,97%. Pamiętajmy, że to od samych rolników zależy, kto będzie nas reprezentował w Izbach Rolniczych w nowej –czteroletniej – kadencji.
  Organem uprawnionym do sporządzenia spisu członków Izby Rolniczej uprawnionych do udziału w wyborach jest gmina. Urząd Gminy określa, w oparciu o przepisy ustawy i własną ewidencję, kto winien się znaleźć w spisie uprawnionych do głosowania. Prawo do głosowania przysługuje wszystkim pełnoletnim mieszkańcom gminy, którzy są podatnikami podatku rolnego (w rozumieniu przepisów o podatku rolnym), podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe. Precyzując, tylko podatnik podatku rolnego, który posiada grunty rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy jest członkiem Izby Rolniczej, i tylko takiemu podatnikowi przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze. Wszakże warto z takiego prawa skorzystać. Izba Rolnicza to instytucja samorządu gospodarczego, która tworzy samorząd rolniczy. Główną rolą Izby jest reprezentowanie interesów rolników, producentów rolnych, osób prowadzących gospodarstwa rolne. W Polsce izby rolnicze powstały na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych, a historią sięgają jeszcze XIX w. Zadania Izb Rolniczych są wielorakie. W ww. ustawie czytamy, że do zadań izb należy w szczególności m.in.: sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji rolnej oraz rynku rolnego i przedstawianie ich organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego; występowanie do organów administracji rządowej w województwie i organów samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz opiniowanie projektów tych przepisów; prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych i produktów rolnych; prowadzenie analiz kosztów i opłacalności produkcji rolnej; gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji gospodarczych na potrzeby producentów rolnych oraz innych przedsiębiorców; doradztwo w zakresie działalności rolniczej, wiejskiego gospodarstwa domowego oraz uzyskiwania przez rolników dodatkowych dochodów; podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi oraz poprawy struktury agrarnej; współpraca z administracją publiczną w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i wiejskiego dziedzictwa kulturowego oraz inne (Dz.U. 2018 poz. 1027).

izby rolnicze

  12 maja 2019 r. w Gdyni odbyła się konferencja rolna pt. „Rola Izb Rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa”. Jednym z głównych celów konferencji była aktywizacja środowisk rolniczych na rzecz Izb Rolniczych, jak również upowszechnianie wiedzy dotyczącej programu rolnego PIS, odbyła się debata na temat Izb Rolniczych oraz nad głównymi problemami rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie. Podkreślono, że należy dążyć do poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw, tak aby zagwarantować ich funkcjonowanie i rozwój, co przełoży się m.in. do utrzymania żywotności obszarów wiejskich. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski – omówił najważniejsze działania Rządu dotyczące rolnictwa, jak chociażby wspieranie rozwoju zrównoważonego, monitorowanie niekorzystnych zjawisk występujących w produkcji rolnej, czy rolę instrumentów wspierających rynki rolne. Wśród głównych wyzwań stojących przed Rządem stoi niewątpliwie sprawa wyrównania dopłat bezpośrednich.
  Obecne wybory do Izb Rolniczych to szansa, aby rolnicy wybrali do tego gremium swoich najlepszych przedstawicieli. Problemy, z którymi zmaga się polskie rolnictwo, powinny być zauważane, artykułowane i rozwiązywane przez osoby gruntownie znające problematykę tego bardzo ważnego działu gospodarki. Izby Rolnicze to organizacja reprezentująca interesy wszystkich polskich rolników. Warto więc w miarę możliwości wybrać się na głosowanie i oddać głos na kandydata, który naszym zdaniem spełni jak najlepiej nasze oczekiwania. Zachęcam do udziału w wyborach – będzie to wyraz troski o naszą Ojczyznę, rolniczy samorząd i nas samych.
izby rolnicze Powiększ