Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Od nowego roku wyższe podatki w gminie Sztum
Samorząd przerzuca zwiększone koszty funkcjonowania na mieszkańców.
20.11.2021

#MuremZaPolskimMundurem

  W środę 17 listopada Rada Miasta Sztum przyjęła uchwałę o podniesieniu podatków lokalnych.
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,92 zł od 1 m2 powierzchni - Wzrost o 3 gr.
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 5,10 zł od 1 ha powierzchni - Wzrost o 18 gr.
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,39 zł od 1 m2 powierzchni - Wzrost o 1 gr.
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.485 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 0,39 zł od 1 m2 powierzchni - Wzrost o 1 gr.

2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych - 0,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej - Wzrost o 3 gr.
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 24,39 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej - Wzrost o 85 gr.
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej - Wzrost o 41 gr.
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej - Wzrost o 18 gr.
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 8,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej - Wzrost o 30 gr.

3) od budowli a) wykorzystywanych na potrzeby zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) - 1 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. - Bez zmian.
b) pozostałych - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. - Bez zmian.

Czy rzeczywiście podnoszenie podatków lokalnych jest dobrym rozwiązaniem? i pozwoli na dalszy rozwój regionu?