Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

 

Oferta pracy

 

13.04.2019 

policja

Komenda Powiatowa Policji w Sztumie poszukuje kandydata na stanowisko Starszego Inspektora do spraw bhp Jednoosobowego Stanowiska ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Komendzie Powiatowej Policji w Sztumie - na czas zastępstwa.
Miejsce wykonywania pracy: Sztum
Zakres zdań na stanowisku pracy:
- realizacja zadań z zakresu działania służby bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
- przeprowadzanie kontroli warunków służby i pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
- tworzenie wewnętrznych procedur, regulaminów oraz instrukcji z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
- prowadzenie dokumentacji bhp zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi;
- sporządzanie protokołów powypadkowych i określanie przyczyn wypadków przy pracy;
- opracowywanie materiałów szkoleniowych i realizacja wstępnych szkoleń bhp;
- utrzymywanie kontaktu z odpowiednimi służbami państwowymi.
Wykształcenie:
wyższe w zakresie bhp lub studia podyplomowe w zakresie bhp oraz szkolenie okresowe dla służby bhp Wymagania konieczne:
- umiejętność obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem pakietu biurowego;
- znajomość i umiejętność stosowania w praktyce obowiązujących przepisów w zakresie bhp;
- dokładność;
- samodzielność;
Wymagania pożądane:
- 1 rok pracy na podobnym stanowisku;
- komunikatywność;
- dyspozycyjność;
- odpowiedzialność;
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- kopia dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
-oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Inne dokumenty:
- kopie świadectw pracy.
Dokumenty należy składać lub przesłać w terminie do 30.04.2019 r. pod adres:
Komenda Powiatowa Policji
Zespół ds. Kadr i Szkolenia
ul. Sienkiewicza 7
82-400 Sztum

Proponowane wynagrodzenie: wynagrodzenie zasadnicze brutto + 4,04 premii regulaminowej + wysługa lat. Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, numer telefonu. Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 55 267 34 81.